Wettelijke informatie

1. Uitgever

WESCO - Route de Cholet - CS 80184 - 79141 Cerizay cedex - FRANKRIJK - webmaster@wesco.fr - Gratis nummer: 0 800 311 297

SAS met een kapitaal van 1 000 000 € R.C.S NIORT 304 764 863 - APE 4649Z - V.A.T. : FR 52 304 764 863

Directeur van de publicatie: WESCO TEAM

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de exploitatie van een website na te leven. Toegang tot de url www.wesco-group.com is gratis. De kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk komen ten laste van elke gebruiker van de site, overeenkomstig de door hun toegangaanbieders en telecommunicatie-exploitanten vastgestelde voorwaarden.

Er zij aan herinnerd dat het zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot of verblijven in een computersysteem, het hinderen of verstoren van de werking van een dergelijk systeem of het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten vormen waarop strafrechtelijke sancties staan.

2. Hosting

De site www.wesco-group.com wordt gehost door het bedrijf OVHcloud

SAS met een kapitaal van 10.000.000 euro

RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045

APE-code 6202A

BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk www.ovh.com

3. Kredieten

WESCO TEAM

4. Toegang tot de site

De gebruiker van de website www.wesco-group.com erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en hem te gebruiken.

De gebruikers van deze site zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de wet op de informatica, de bestanden en de vrijheden, waarvan de overtreding strafbaar is gesteld.

In het bijzonder moeten zij zich met betrekking tot nominatieve informatie waartoe zij toegang hebben, onthouden van elke vergaring, elk misbruik en, in het algemeen, van elke handeling die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen.

5. Systeem voor inhoudsbeheer

Deze site is gemaakt onder WordPress en wordt met elke nieuwe versie bijgewerkt.

WordPress is een gratis en open source content management systeem (CMS).

6. Inhoud van de site

Wesco biedt gebruikers van de website www.wesco-group.com informatie en hulpmiddelen beschikbaar en geverifieerd, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of de niet-beschikbaarheid van bepaalde informatie.

Wij zouden het op prijs stellen als gebruikers van de site ons op de hoogte stellen van eventuele omissies, fouten of correcties door een e-mail te sturen naar de webmaster van de site op webmaster@wesco.fr

7. Eigenschappen en links

De algemene structuur, alsmede de programmatuur, de teksten, de geanimeerde of vaste beelden, de geluiden, de knowhow, de tekeningen, de grafische voorstellingen en alle andere elementen waaruit de website is samengesteld www.wesco-group.com zijn voor het exclusieve gebruik van Wesco. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wesco, is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet worden gelegd, vormen geen vervanging voor de informatie die op de website wordt verstrekt.

Wesco kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze documenten.

Wesco geeft toestemming voor het plaatsen van een hypertext link naar haar inhoud, onder voorbehoud van :

- geen gebruik te maken van de techniek van deep linking, d.w.z. dat de pagina's van de site www.wesco-group.com mogen niet genest zijn in de pagina's van een andere site, maar moeten toegankelijk zijn door een venster te openen.

- de bron vermelden, die via een hypertextlink rechtstreeks naar de inhoud in kwestie zal verwijzen.

- de informatie alleen te gebruiken voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Let op! Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie verspreiden met een polemisch, pornografisch, pedofiel of xenofoob karakter, of die in hogere mate de gevoeligheden van het grote publiek kunnen kwetsen.

Voor ander gebruik, gelieve een aanvraag te sturen naar webmaster@wesco.fr

De handelsmerken van WESCO die op de site voorkomen zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke toestemming van WESCO is derhalve verboden. U kunt contact met ons opnemen om dit soort verzoeken te doen op het volgende adres webmaster@wesco.fr.

8. Technische informatie

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op Internet niet gewaarborgd is en dat iedere Internetgebruiker zelf alle passende maatregelen dient te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren.

9. Persoonlijke gegevens

Op de site wordt geen persoonlijke informatie verzameld www.wesco-group.com zonder uw medeweten, noch aan derden overgedragen.

IP-adressen zijn bestemd voor louter technisch gebruik en voor het raadplegen van statistieken. De via e-mail ontvangen of verzonden post en documenten worden gedurende een jaar bewaard en vervolgens opgeslagen.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de informatiecampagnes van Wesco uit te voeren (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 06/01/1978 beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de informatie die u betreft, dat kan worden uitgeoefend - per e-mail aan : webmaster@wesco.fr

- per post naar : WESCO - Route de Cholet - CS 80184 - 79141 Cerizay cedex - FRANKRIJK

Om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, raden wij u aan ons uw naam, voornaam, e-mail- of postadres mee te delen.

Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw verzoek ondertekend zijn en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening voorkomt, en moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Binnen maximaal een maand na ontvangst van het verzoek wordt u een antwoord toegezonden.

In geval van rectificatie zullen wij u, op verzoek, een kopie van de gerectificeerde informatie toesturen.

10. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden er cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet geplaatst.

Cookies" zijn kleine bestanden die ons in staat stellen gegevens op te slaan met betrekking tot uw surfgedrag op onze website en ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de server die ze heeft aangemaakt.

Hoe kan ik cookies weigeren?

Cookies worden beheerd door de internetbrowser van uw computer.

U kunt cookies van onze site beperken, blokkeren of verwijderen door de instellingen in uw webbrowser te wijzigen. Wij raden u echter sterk aan ze actief te laten om geen verslechtering van de toegangsvoorwaarden tot onze webdienst te ondervinden.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés): https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

11. Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van elke andere wetgeving.